Jäseneksi

paintball_aloittajat

Liity Kouvolan Seudun Paintball Yhdistyksen jäseneksi.

Kiinnostaako uusi harrastus? Liity jäseneksi ja pääset nauttimaan merkittävistä eduista:

Etusi:

 • Kattavat alennukset yhteistilauksista eri paintball liikkeistä (esim. Sissos, Progames)
 • Värikuulat jäsenille merkittävästi halvemmalla vrt. Satunnainen pelaaja.
 • Osallistumisoikeus kahteen seuran vuosikokoukseen (kevät- ja syyskokous)
 • Pääset vaikuttamaan pelien ja seuran tulevaisuudenkuvan rakentamiseen
 • Nautit mukavasta peliseurasta

Jäsenmaksun hinta:

– Liittymismaksu 10€
– Vuosimaksu 20€

Kannatusjäsenmaksun hinta:

– Kannatusjäsenmaksu 50€

Jäsenmaksu tulee maksamaan itsensä takaisin yleensä jo ensimmäisen kauden aikana, varsinkin jos pelaat ilmalla etkä omista omaa pankkipulloa.

 • Ilmahuolto/vuosi 20€(vapaaehtoinen, pullossa oltava leimat kunnossa!)
 • Ilmahuolto ei jäsenelle 5€/pelipäivä

Jäsenmaksut kerää jäsenrekisterin ylläpitäjä :

Tatu Kivinen
tatu.kivinen@kouvolanpaintball.com


Tarvittavat tiedot:

Laita sähköpostin otsikoksi haluatko liittyä jäseneksi vai kannatusjäseneksi.

Sähköpostiviestiin:

 •  Etunimi Sukunimi
 •  Lähiosoite
 •  Postinumero
 •  Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Jäsenmaksun maksuohjeet saat sähköpostin vastauksena. Ottakaahan Tatuun yhteyttä asian tiimoilta.

Jäsenmaksulla rahoitetaan :

 • Kentän rakentamista ja ylläpitoa
 • Mainostetaan omaa toimintaa
 • Verkkosivujen toimintaa
 • Ym. Toimintaamme liittyvää.

Liittymällä jäseneksi sinun tulee myös hyväksyä yhdistyksen säännöt.


 

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kouvolan Seudun Paintball Säännöt
Yhdistysrekisteri Kaksi kokousta,
yksi jäsenryhmä

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan Seudun Paintball

ja sen kotipaikka on Kouvola

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää paintball harrastusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-rakentaa ja ylläpitää pelikenttiä yhdistyksen käyttöön.
-järjestää pelejä, harjoituksia, näytöksiä ja muita samantapaisia tapahtumia.
-järjestää retkiä, juhlia ja muuta vastaavaa virkistystoimintaa.
-hankkii tarvittavia vuokravälineitä yhdistyksen käyttöön.
-järjestää tarkoitukseen liittyvää koulutusta.
-järjestää jäsenilleen kuula- ja välinehuoltoneuvontaa.
-tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille.
-järjestää ja osallistuu kilpailutoimintaan.
-järjestää keskustelutilaisuuksia lajista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
hankittuaan asianmukaisen luvan, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
sponsoritukea, välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen pelitarvikkeita ja
välineitä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta, sekä järjestää pienimuotoista talkootoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt, sekä haluaa tukea toimintaa.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä muutakaan sellaista oikeutta, joka on varsinaisella jäsenellä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.